Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Εικόνα
NOMOΣ 4321/2015 –  ΦΕΚ A 32 – 21.03.2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας Άρθρο 20   Άλλα συναφή θέματα – ποινική δίωξη   Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ (Άρθρο 71 NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129) β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ (Άρθρο 71 NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129)