ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Ο.Ε & Ε.Ε)Με το νόμο 4072/2012 καταργήθηκε η δυνατότητα λύσης των προσωπικών εταιρειών με μονομερή καταγγελία ενός εταίρου (εκτός της περιπτώσεως που η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο ίδιο το Καταστατικό – ίδετε σχετική εισηγητική έκθεση του Νόμου), και προστέθηκε η δυνατότητα λύσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Συγκεκριμένα το άρθρο  259  προβλέπει.
1. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: [...] δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. [...] 2. Η αίτηση εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 και το Άρθρο 281 προβλέπει την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί δικαστικής λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας και για τις ετερόρρυθμες εταιρείες.
1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής
σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε δύο μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 259..............

Η ύπαρξη ή μη σπουδαίου λόγου είναι κάτι που τελικά θα διαπιστωθεί από το δικαστήριο.  Τι συνιστά όμως σπουδαίο λόγο για την λύση μίας ατομικής επιχείρησης;  Ο σπουδαίος λόγο κρίνεται κατά τις περιστάσεις και ανάλογα με την οργάνωση της επιχείρησης. Η ύπαρξη του σπουδαίου αυτού λόγου θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικές επιπτώσεις  στην λειτουργία της επιχείρησης. Επιπροσθέτως  οι επιπτώσεις αυτές πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Ενδεικτικά αναφέρονται  ως σπουδαίοι λόγοι η αντισυμβατική συμπεριφορά κάποιου εταίρου, όπως η διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων , η κακή πορεία των εργασιών της εταιρείας, οι σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των εταίρων, η αδυναμία κάποιου ή κάποιων εταίρων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους  κ.λπ.

Μαρία Βιολέτα Μπέλλου
Δικηγόρος παρ εφέταις
Μέλος ΔΣΑ