ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ο Νόμος 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της Διαμεσολάβησης , με τις οποίες καθιστά αυτή Υποχρεωτική σε 'ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων πριν την προσφυγή στα Αστικά δικαστήρια.

Ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του σχετικά με την υποχρεωτικότητα της υπαγωγής της υπόθεσης του στην διαδικασία  της διαμεσολάβησης. Επιπροσθέτως η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει γραπτώς και το ενημερωτικό έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο καθώς και από τον εντολέα του και προσκομίζετε κατά την συζήτηση της αγωγής επί ποινή απαραδέκτου αυτής.

Αν ένα μέρος της διαφοράς, που υπάγεται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση, κληθεί και αρνηθεί να παραστεί ο διαμεσολαβητής συντάσσει σχετική βεβαίωση την οποία   το άλλο μέρος μπορεί να προσκομίσει στο δικαστήριο και με την απόφαση του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της διαφοράς, δύναται να επιβληθεί στο διάδικο μέρος που δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αν και κλήθηκε προς τούτο, όπως ανωτέρω, χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατόν είκοσι (120) ευρώ και μεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ, συνεκτιμωμένης της εν γένει συμπεριφοράς του στη μη προσέλευση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και επιπλέον χρηματική ποινή μέχρι ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς ανάλογα με την έκταση της ήττας αυτού

Η κλήτευση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ( μαιλ-φαξ -συστημένη επιστολή) αρκεί να αποδεικνύεται το περιεχόμενο και η ημερομηνία γνωστοποίησης.

Οι διαφορές υπαγόμενες στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου βάσει του άρθρου 182 παρ 1 είναι οι έξεις

1) Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι δια φορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης
ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές
που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως 1031 του ΑΚ.

2) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.

3) Οι διαφορές από αμοιβές του άρθρου 622Α του ΚΠολΔ.

4) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές της παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ.

5) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων

6) Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

7) Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις.

Εξαίρεση της υποχρεωτικότητας υπάρχει μόνο για τις παρακάτω υποθέσεις ,

1) η κύρια παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών,
2) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.,
3) οι διάδικοι που δικαιούνται νομικής βοήθειας κατά το ν. 3226/2004, όπως ισχύει, ή στους οποίους παρέχεται το ευεργέτημα της πενίας κατά τα άρθρα 194 και 195 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
4) οι δίκες οι σχετικές με την εκτέλεση,
5) η ανακοπή των άρθρων 632 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ,
6) κάθε άλλη περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου,
7) οι διαφορές του ν. 3869/2010,
8) οι διαταγές πληρωμής,
9). Δικαιώματα ή αξιώσεις των μερών της εν γένει διαφοράς, που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, δεν υπάγονται στην, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος, διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Η ελάχιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης είναι 30 ημέρες και η πρώτη συνεδρία λαμβάνει χώρα εντός 15 ημερών από την επόμενη της γνωστοποίηση της  αίτησης του προσφεύγοντα στο άλλο. Παρέχεται και η δυνατότητα παράτασης των 30 ημερών για άλλες 30 ημέρες κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των μερών.

Σε περίπτωση επιτυχίας επίλυσης  της διαφοράς μέσω της διαμεσολάβησης σύντασσε σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφετε από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
Το πρακτικό  μπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε στην γραμματεία του πρωτοδικείου που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υποθέσεως. Από την κατάθεση του και εφόσον εμπεριέχει συμφωνία για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά αποτελεί τίτλο εκτελεστό σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 του ΚΠολΔ.

Μαρία Βιολέτα Μπέλλου
Δικηγόρος Παρ εφέταις
Μέλος ΔΣΑ