ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ-ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η νομική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, προστατεύει την επιχείρησή  από κακόβουλες ενέργειες ανταγωνιστών οι οποίοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την φήμη  και την πελατεία μιας ήδη επιτυχημένης και γνωστής επιχείρησης. Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη αυτού να απαιτήσει την άρση αυτής της κατάστασης, την νόμιμη αποζημίωση, ακόμα και την ποινική δίωξη του παραβάτη.

Επιπλέον το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός περιουσιακού στοιχείου (αγοράζεται, πωλείται, παραχωρείται) και όσο πιο γνωστό το σήμα τόσο μεγαλύτερη η αξία του.
Η διάρκεια της προστασίας είναι 10 έτη και αρχίζει από την επόμενη ημέρα υποβολής της αίτησης για της κατοχύρωση, με δικαίωμα ανανέωσης ανά 10 έτη πληρώνοντας τα σχετικά τέλη.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Η νομική κατοχύρωση ενός σήματος μπορεί να γίνει σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό η και Διεθνές επίπεδό. Ανάλογα με την απόφαση αυτή κατατίθεται η δήλωση του σήματός στο αρμόδιο γραφείο.
Επίσης το κόστος κατοχύρωσης ενός σήματος εξαρτάτε μεταξύ άλλων από το αν η ζητάμε την κατοχύρωση σε Εθνικό , Ευρωπαϊκό η Διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και για πόσες τάξεις προϊόντων η υπηρεσιών ζητάμε την κατοχύρωση.


Επιπροσθέτως είναι σημαντικό πριν την υποβολή της αιτήσεως σε οποιοδήποτε επίπεδο να έχει προηγηθεί μια προεργασία με την βοήθεια ειδικού προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ακόμα και να αποφευχθεί παντελώς η περίπτωση ένστασης από τρίτο ή ακόμα και η απόρριψη του σήματος από τα αρμόδια γραφεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans).
Ο νόμος ορίζει ρητά ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως σήμα όποια ένδειξη :
 • Δεν εμπίπτει στον ορισμό του σήματος.
 • Στερείται διακριτικού χαρακτήρα.
 • Συνίσταται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Συνίσταται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου.
 • Συνίσταται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν.
 • Αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
 • Μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
 • Προορίζεται να διακρίνει κρασιά ή οινοπνευματώδη που εμπεριέχουν ή αποτελούνται από προστατευόμενη από τη νομοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προέλευση
 • Εμπεριέχει ή αποτελείται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν ήδη καταχωρισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
 • Είναι όνομα κράτους, σημαία, έμβλημα, σύμβολο, θυρεός, σημείο η επίσημο του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικό σύμβολο, παράσταση ή λέξη.
  Αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.
Επιπρόσθετα, απορρίπτεται και οποιαδήποτε αίτηση για την καταχώριση ένδειξης ως σήματος :
 • Εάν αυτή ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.
 • Εάν λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα.
 • Εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.
 • Εάν προσκρούει σε δικαίωμα μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας.
 • Εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Εάν ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει καταχωρισθεί και χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγμή της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.
  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και προστατέψτε την φήμη και την πελατεία  της επιχείρησης σας.