Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2018

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Ο.Ε & Ε.Ε)

Με το νόμο 4072/2012 καταργήθηκε η δυνατότητα λύσης των προσωπικών εταιρειών με μονομερή καταγγελία ενός εταίρου (εκτός της περιπτώσεως που η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο ίδιο το Καταστατικό – ίδετε σχετική εισηγητική έκθεση του Νόμου), και προστέθηκε η δυνατότητα λύσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος . Συγκεκριμένα το άρθρο   259   προβλέπει. 1. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: [...] δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. [...] 2. Η αίτηση εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.   και το Άρθρο 281 προβλέπει την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί δικαστικής λύσης της ομόρρυθμης εταιρείας και για τις ετερόρρυθμες εταιρείες. 1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -120 ΔΟΣΕΙΣ

Εικόνα
Η ρύθμιση ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές έως 50.000€ στο Δημόσιο και έως 50.000€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του Ν.4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων), αν και πολλά υποσχόμενη στην πράξη αφήνει πολλές επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες εκτός. Για αρχή η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα εξής: 1)  πλήρη στοιχεία της επιχείρησης  (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του, 2)  κατάλογο  όλων  των πιστωτών του  με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, 3)  την π

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εικόνα
Ο Νόμος 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,   περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις σχετικές με το θεσμό της Διαμεσολάβησης , με τις οποίες καθιστά αυτή Υποχρεωτική σε 'ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων πριν την προσφυγή στα Αστικά δικαστήρια. Ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του σχετικά με την υποχρεωτικότητα της υπαγωγής της υπόθεσης του στην διαδικασία   της διαμεσολάβησης. Επιπροσθέτως η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει γραπτώς και το ενημερωτικό έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο καθώς και από τον εντολέα του και προσκομίζετε κατά την συζήτηση της αγωγής επί ποινή απαραδέκτου αυτής. Αν ένα μέρος της διαφοράς, που υπάγεται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση, κληθεί και αρνηθεί να παραστεί ο διαμεσολαβητής συντάσσει σχετική βεβαίωση την οποία     το άλλο μέρος μπορεί να προσκομίσει στο δικαστήριο και με την απόφαση του Δικαστηρίου που επιλαμβ

Συναινετικό Διαζύγιο με Συμβολαιογραφική Πράξη

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) επιφέρει αλλαγές σε βασικά νομοθετήματα που αφορούν Συναινετικό Διαζύγιο. Συμφώνα με το   νόμο     4509/2017 Η πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους πρέπει να δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Η έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για την λύση του γάμου και την ρύθμιση της επιμέλειας υποβάλλονται στον συμβολαιογράφο τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την συμφωνία, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Ακολουθούν οι απαιτούμενες υπογραφές απ