Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2018

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εικόνα
  Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τα τραπεζικά Ιδρύματα να αρνούνται να   διακόψουν-παύσουν, τις πάγιες εντολές που   τους έχουν χορηγήσει πελάτες τους με τις οποίες τους εξουσιοδοτούσαν να   χρεώνουν κάποιον λογαριασμό τους κάθε μήνα και με τον τρόπο αυτό να γίνεται αποπληρωμή κάποιοι χρηματοπιστωτικού προϊόντος που τους είχε χορηγηθεί ( Κάρτα, δάνειο κ.λ.π.) Τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να αποτρέψουν τους δανειολήπτες από το να προβούν σε ανάκληση-ακύρωση επικαλούνται διάφορα αίολα και μη νόμιμα επιχειρήματα, ή απαιτούν   να τους δοθεί πάγια εντολή σε κάποιον άλλον λογαριασμό του δανειολήπτη. Είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω πρακτικές είναι μη νόμιμες και αντίθετες τόσο στο νόμο όσο και στον κώδικα δεοντολογίας των ίδιων των τραπεζών. Η πάγια εντολή ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος εξουσιοδότησης προς την τράπεζα και φυσικά την εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να την ανακαλέσει ο   πελάτης οποτεδήποτε, και η τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΚΕ-Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Εικόνα
  Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86)   θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί ευέλικτη μορφή επιχείρησης με εμπορικό σκοπό, με μόνο 1 (μονοπρόσωπη ΙΚΕ) ή περισσότερους εταίρους και ακόμα και μηδενικό αρχικό κεφάλαιο. Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης και το καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό εκτός αν από ειδικές διατάξεις νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.     Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω η εταιρία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»     Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και φανταστική αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει στην επωνυμία να περιέχονται ολο­γράφως οι λέξεις «ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρε